OSP GRAB
  Historia OSP Grab
 


HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRABIU

 

 

 

 


WSTĘP

 

Charakterystyka miejscowości

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabiu działa w miejscowości, której początki wzmiankowane są na XIV wiek. Wieś w końcu XIV i w XV wieku należała do rodu Wczeliczów, których pierwszy znany z imienia Jan Kamblan pojawia się w roku 1406.

         W miejscowości Grab znajduje się pałac klasycystyczny wzniesiony w latach 1805 - 1810  prawdopodobnie według projektu Stanisława Zawadzkiego. W połowie    XIX wieku rozbudowany o skrzydło wschodnie, a później o wieżę i taras, z jednoczesną przebudową korpusu głównego. Pałac jest murowany z cegły, podpiwniczony.

Przed powołaniem OSP

          Józef Pruski przeznaczył potrzebny grunt na budowę szkoły oraz inne dobra publiczne. Czynił starania, aby w każdej chacie kominy były murowane, a drewna z lasu pańskiego na drabiny i studnie nie zabrakło. Wybudowany na naturalnym cieku staw, oprócz funkcji rekreacyjno-gospodarczej pełnił rolę zbiornika wody na wypadek pożaru. Z usłyszanych przekazów podstawowym sprzętem gaśniczym na folwarku były wiadra, drabiny, bosaki i tłumnice. W późniejszym czasie używano drewnianych sikawek ręcznych, które nabierały do pół wiadra wody a wyrzucany z nich strumień sięgał na odległość 50m. Na początku XIX wieku do gaszenia używano nowoczesnej, jak na owe czasy czteroosobowej sikawki ręcznej, a później pompy sikawkowej ręcznej na wozie konnym. Śledząc materiały historyczne oraz przekazy najstarszych mieszkańców wsi  nie napotykamy na udokumentowaną zorganizowaną działalność straży pożarnej w Grabiu. Dopiero po II wojnie światowej w roku 1947, kiedy tą miejscowość nawiedziła wielka powódź rozpoczyna się działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabiu.

 

 


Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabiu

 

 

Ochotniczą Straż Pożarną w Grabiu utworzono 1.06.1947roku. Wówczas też odbyło się pierwsze zebranie, na którym dokonano wyboru zarządu. W jego  skład weszli prezes – Franciszek  Nowak , zastępca – Kazimierz Walendowski, II zastępca Marian Szwajkowski, III zastępca Marian Pasieka pełniący również  funkcję sołtysa wsi, skarbnik Walenty Lewandowski, jego zastępcą był Ludwik Słojewski, funkcję naczelnika pełnił – Edward Zydorek, a zastępcy Jan Raźniak, gospodarzem był – Kazimierz Pawelczyk. W tym czasie do straży należało 25 druhów ćwiczących czynnie oraz 28 ochotników wspierających ich. Ustalono składkę w kwocie 5złotych miesięcznie od każdego członka.

Dnia 15.06.1947roku OSP w Grabiu, działająca już jako prawna jednostka, zorganizowała pierwszą zabawę taneczną w parku przy pałacu. Była to zabawa dochodowa, na którą  wstęp kosztował 50 złotych od mężczyzny, a  30 złotych od kobiety. Dla uatrakcyjnienia imprezy przygotowano konkursy, ufundowano nagrody, np.  wieczne pióro, alkohol, papierosy. Darczyńcami byli: Franciszek Nowak, Czesław Gauza, Edward Zydorek.

      Ówczesny zarząd straży działał bardzo prężnie, dnia  22.02.1948 roku na zebraniu członków OSP podjęto uchwałę o budowie remizy strażackiej w Grabiu. Zydorek Edward został  odpowiedzialny za dokumentację oraz teren pod budowę. Rada Gromadzka wydała pozwolenie i wydzieliła działkę budowlaną. Rysunek remizy wykonał Karol Wasielewski z Żerkowa. Lata 1949 - 1950 upłynęły na gromadzeniu materiałów do budowy remizy.


Plan rysunku remizy 1948 rok

 

Remiza w latach 60 – tych

  

Remiza obecnie

 

W 1951roku budowa remizy została zakończona. Uroczystość otwarcia uświetniły pierwszym  występem na nowej scenie dzieci szkolne. Z tej okazji jednostka otrzymała motopompę M-400. 

W roku 1956 OSP wyposażono w motopompę LEAPOLOIA M - 800, zaś motopompę M - 400 przekazano OSP w Łęgu.

 

Dnia  9.01.1957roku odbyło się zebranie członków OSP, na którym  dokonano zmiany zarządu.  Nowy skład zarządu reprezentowali: prezes- Sylwester Rzepczyk, naczelnik Jan Matuszak, sekretarz – Stefan Pietrzak, ówczesny dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabiu, skarbnik – Jan Bałoniak, gospodarz - Jan Raźniak. Na zebraniu ustalono osoby, które będą jeździły końmi z motopompą i strażakami do pożaru. Byli to: Jan Raźniak, Antoni Żakowski, Jan Matuszak.  

W tym czasie za zasługi w pożarnictwie zostali odznaczeni Złotą Odznaką: Edward Zydorek, srebrną Ludwik Słojewski oraz Kazimierz Pawelczyk,  a brązowa odznaką uhonorowano Władysława  Lewandowskiego i Jana Regulskiego.

 

W roku 1965 jednostka OSP w Grabiu otrzymała motopompę Polonia M-800 z wężami ssącymi  i tłoczącymi. Był to dar  od Powiatowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

 

Dnia 27.01.1966 roku na walnym zgromadzeniu członków OSP dokonano zmiany  w Zarządzie. Nowym prezesem został Władysław Matuszewski a skarbnikiem Bogdan Słojewski. Na zebraniu podjęto inicjatywę wykonania opłotowania placu przy remizie, wybudowania sanitariatów oraz urządzenie punktu alarmowego dla stróża nocnego. 

Dnia 23.10.1969 roku na zebraniu  członków OSP w Grabiu podjęto uchwałę o budowie garażu dla samochodu pożarniczego, który to jednostka otrzymała z okazji  Dnia Strażaka w dniu  6.05.1972 roku. Był to pojazd typu GLM – 8, lekki samochód gaśniczy z motopompą. Na kierowcę wyznaczono Józefa Rossę, a jego zastępcą został Stefan  Mizerny. W tym czasie zamontowano również syrenę alarmową  na konstrukcji metalowej .

W 1975 roku wieś otrzymała  dotacje z Fundacji Rozwoju Rolnictwa w kwocie 300 tysięcy złotych. Pieniądze te miały być przeznaczone na cele wsi. Zdaniem strażaków środki te należało przeznaczyć na rozbudowę remizy, jednak inne organizacje, to znaczy Koło Gospodyń Wiejskich oraz Koło Rolnicze przejęło zarządy tymi funduszami. Wówczas powstał konflikt o remizę, chciano ją odebrać strażakom. Z tych pieniędzy członkowie KGW i Koło Rolniczego postanowili przybudować kuchnie i sanitariaty.

W wyniku powstałego konfliktu pomiędzy Kołem Gospodyń wiejskich, sołtysem oraz Urzędem Gminy Czermin dotyczącym odebrania remizy strażackiej rezygnację z funkcji złożył wieloletni naczelnik Jan Matuszak. W tym miejscu należy podkreślić fakt iż Jan Matuszak przez wielkie zamiłowanie i zaangażowanie do straży wyćwiczył drużynę sportowo- pożarniczą , która nie miała sobie równych w rywalizacjach sportowych na terenie gminy i powiatu. Drużyna strażaków została nazwana Złotą drużyną.

 

Złota drużyna przełom lat 70 – tych. Skład: od lewej Wieloletni Naczelnik OSP Grab Matuszak Jan, Strażacy: Zwierzchlewski Ryszard, Olejniczak Józef, Słojewski Antoni, Eisbrener Kazimierz, Raźniak Tadeusz, Eisbrener Andrzej, Słojewski Bogdan.

 

Drużyna OSP Grab prowadzona przez Naczelnika Matuszaka Jana podczas parady


 

Gratulacje za zajęcie I miejsca w zawodach strażackich roku 1971 na ręce Naczelnika Jana Matuszaka, składają komendant PSP Pleszew Kikowski Stefan i Komendant GZOSP Czermin Jeziorański Franciszek

 

Dnia 08.12.1977roku Urząd Gminy w Czerminie zorganizował zebranie strażackie, na którym został wybrany nowy zarząd. Funkcję prezesa powierzono Zbigniewowi Nowaczykowi, naczelnika Józefowi Rossie, skarbnika Michałowi Szóstkowi, sekretarza Bogdanowi Słojewski, gospodarza Ludwikowi Mizernemu.

Dnia 04.12.1980 roku na zebraniu członków OSP dokonano zmian zarządu. Na skarbnika powołano Ryszarda Adamczaka, sekretarzem został Przemysław Walczak. W tym czasie jednostka prowadziła drużynę sportowo – pożarniczą: męską oraz żeńską. Były to grupy  młodzieżowe.

Ponadto zaplanowano przeprowadzenie licznych szkoleń w szkołach oraz organizowanie zawodów i wieczorków tanecznych. W tym czasie funkcję kierowcy powierzono Zbigniewowi Nowaczykowi.

Dnia 22.01.1983roku, podczas zebrania członków OSP, wybrano nowy zarząd. Prezesem  został Ryszard Zwierzchlewski, naczelnikiem Zbigniew Nowaczyk, skarbnikiem Ryszard  Adamczak, sekretarzem Przemysław Walczak.

           W roku 1988 jednostka brała udział w manewrach sprawnościowych w Czerminie, Rudzie Wieczyńskiej i Grodzisku. Oprócz działalności związanej z typowymi zadaniami OSP, strażacy w Grabu podejmowali inicjatywy gospodarcze, np. w roku 1989 wykonali podbitkę z drewna w garażu oraz dokonali zakupu kolejnych  szaf  do sprzętu gaśniczego.

Kolejną cenną inicjatywą członków OSP w Grabiu  było podjęcie decyzji o zorganizowaniu obozu letniego dla strażaków i ich rodzin. Miało to miejsce dnia  15.02.1992r.

 

 Latem 1992 roku zorganizowano obóz w Przybrodzinie miejscowości położonej nad jeziorem. Trwał on 14 dni. Za przygotowanie obozu  odpowiedzialni byli małżonkowie Teresa i Zbigniew Nowaczykowie  oraz Maria i Ryszard Zwierzchlewscy. Kolejny obóz zorganizowano również w 1993 roku. Zaangażowany w jego realizację był dyrektor szkoły Marek Jezierski. Dużej pomocy materialnej udzielił wówczas wójt gminy - Czesław Michlik.        

Obozy te były zorganizowane dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, uczestnikami byli chłopcy i dziewczęta. Miały one charakter integracyjny, oprócz rekreacji i wypoczynku odbywały się ćwiczenia sprawnościowe, szkolenia, apele, pełniono warty i dyżury gospodarcze. Na miejscu można było uczyć się jazdy konnej a także prowadzono naukę tańca. Rolę instruktora pełnił sam naczelnik Zbigniew Nowaczyk. Niewątpliwą atrakcją obozów były wycieczki Szlakiem Piastowskim między innymi do Gniezna i Biskupina. Dzięki nim dzieci poznawały  historię naszych przodków, uczyły się dystansu do przemijającego czasu.

 

Przybrodzin 1992 – uczestnicy obozu strażackiego z opiekunami


 

Wizytacja władz gminnych – prezesa GZOSP Czermin Jankowskiego Stanisława i Komendanta GZOSP Czermin Jeziorańskiego Franciszka

 

Opiekunki obozu Zwierzchlewska Maryla i Nowaczyk Teresa podczas przygotowywania posiłku


 

Odwiedziny rodziców dzieci uczestniczących w obozie, czwarty od lewej Komendant PSP Pleszew


 

Komendant obozu Nowaczyk Zbigniew wraz z opiekunką Marylą Zwierzchlewską

 

Do poważniejszych akcji, w których jednostka OSP w Grabiu brała czynny udział należy gaszenie lasów na terenie gminy Gizałki. Akcja gaśnicza trwała wówczas 6 dni. Do zadań  drużyny strażackiej należało pompowanie wody z rzeki Prosny do cystern. Odbywało się to następujących  miejscowościach: Gizałkach, Szymanowicach oraz Tomicach. Strażacy pełnili dyżury na stanowisku przez 13 – 15 godzin dziennie. Pożar w Świerczynie był niebezpieczny, szczególnie dla strażaków biorących bezpośredni udział w akcji gaszenia lasu. Swoją pracę wykonywali oni z pełnym poświęceniem i narażeniem życia dzielnie walczyli z żywiołem. Poza  tym w roku 1986 wykonano również schody do szatni.

Dnia 18.02.1996 roku odbyło się walne zgromadzenie OSP w Grabiu, na którym wybrano nowy zarząd. Prezesem został Ryszard Zwierzchlewski, naczelnikiem Nowaczyk Zbigniew, skarbnikiem Ryszard Adamczak, sekretarzem Grzegorz Gauza.

Sukcesem OSP w Grabiu w tych latach  była kolejna Złota Drużyna. Stanowiła ją  najpierw grupa  młodzieżowa, która zwyciężyła na terenie gminy i powiatu, a następnie zajęła II miejsce na zawodach wojewódzkich. Ta sama drużyna przeszła do seniorów i  przez wiele lat była nie do pokonania, zajmowała I miejsca. W jej skład wchodzili: bracia Bogumił i Roman Zwierzchlewscy, Patryk Nowaczyk, Paweł Kaźmierczak, Radosław Eisbrener, Krzysztof Żakowski, Tomasz Świątek, Sebastian Świątek, Grzegorz Cierniak, ćwiczył strażaków wówczas naczelnik- Zbigniew Nowaczyk.

Drużyna młodzieżowa 1989, od lewej stoją: Reśliński Arkadiusz, Żakowski Krzysztof, Reśliński Sławomir, Kaźmierczak Paweł, Świątek Tomasz, Nowaczyk Patryk z Prezesem Zwierzchlewskim Ryszardem

Zwycięska drużyna na zawodach rejonowych w Jarocinie w 1995 roku, stoją od lewej Nowaczyk Patryk z dyplomem, Zwierzchlewski Ryszard z pucharem, Cierniak Grzegorz, Żakowski Krzysztof, Kaźmierczak Paweł, Zwierzchlewski Roman, Eisbrener Radosław  

Na przestrzeni lat strażaków nagradzano i wyróżniano, co świadczy o docenianiu ich znaczenia i roli przez naczelne władze strażackie. Dnia 12.02.2000 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Grabiu, na którym  uhonorowano  zasłużonych strażaków: Sylwestra Rzepczyka, Józefa Rossę,  złoty medal otrzymał Władysław Lewandowski, a srebrny Jan Bałoniak.

 

Pierwszy z lewej Naczelnik Nowaczyk Zbigniew – wielokrotnie odznaczany za zasługi dla pożarnictwa

 

Prezes Ryszard Zwierzchlewski – również wielokrotnie odznaczany medalami za zasługi dla pożarnictwa

 

Prezes Ryszard Zwierzchlewski oraz Naczelnik Nowaczyk Zbigniew na walnym posiedzeniu zarządu ZOSP w Czerminie

 

W 2002 roku jednostka OSP w  Grabiu otrzymała od Urzędu Gminy w Czerminie plac po skupie pomidorów. Użytkowała go do ćwiczeń i zawodów sportowych.

W  wyróżnionym roku jednostka zorganizowała zawody sportowo - pożarnicze w Grabiu.

Dnia 15.01.2003 roku OSP w Grabiu otrzymała nowszy  samochód typu GLM-8 . Pojazd ten funkcjonuje do dziś, choć posiada rocznik produkcji 1977.        

Naczelnik Zbigniew Nowaczyk wprowadza drużyny na zawody siatkarskie OSP w Grabiu  2005 roku

 
 

Zwycięska drużyna OSP Grab po zawodach strażackich w piłkę nożną Żbiki 2008. Stoją od lewej Maćkowski Grzegorz, Grzesiak Dawid, Włoch Jacek, Biskupski Paweł, Marciniak Bartosz, Piotrowiak Adam, Sroczyński Michał, Grzesiak Piotr, Szczerkowski Robert, Kantek Krzysztof, Orszulak Łukasz


 

Drużyna OSP Grab na zawodach siatkarskich w Grabie 2009 roku. W nowo zakupionych strojach stoją od lewej Adamczak Łukasz, Orszulak Łukasz, Grzesiak Dawid, Włoch Jacek, Marciniak Batrosz, Filipiak Daniel

 

Naczelnik Nowaczyk Zbigniew ze swoją drużyną w latach 2000, stoją drugi od lewej Biskupski Grzegorz, Zwierzchlewski Roman, Kaźmierski Marek, Maćkowski Błażej. Klęczą od lewej Kaźmierczak Paweł, Zwierzchlewski Bogdan, Olenderek Marcin, Maćkowski Kamil


 

Pokaz strażacki z okazji dnia strażaka dla dzieci z Szkoły Podstawowej z Grabiu 6 maja 2011 roku. Na zdjęciu: Zbigniew Nowaczyk, Orszulak Łukasz, Świątek Tomasz, Kaźmierczak Paweł, Grzesiak Piotr, Zwierzchlewski Ryszard

 

Drużyna OSP Grab na zawodach w Strzydzewie w roku 2011. Stoją od lewej: Lewandowski Paweł, Biskupski Grzegorz, Kaźmierski Marek, Derwich Mateusz, Zwierzchlewski Bogumił, Kaźmierczak Paweł, Olenderek Marcin, Marciniak Bartosz.Wypadek Ciężarówki w lipcu 2011 roku. W kilka minut po wypadku nasi strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, oraz kierowali ruchem.

SKŁAD ZARZĄDU NA ROK 2010

 

Prezes – Zwierzchlewski Ryszard

                    Od roku 1983

Naczelnik – Nowaczyk Zbigniew

                    Od roku 1977

Skarbnik – Adamczak Ryszard

                    Od roku 1983

Sekretarz – Gauza Grzegorz

                    Od roku 1996

Gospodarz – Łukaszewicz Kazimierz

                    Od roku 1996

Członkowie:

Zwierzchlewski Roman

Kaźmierczak Paweł       (obydwoje od 2005 roku)

 

Zarząd rok 2010 – od lewej: Zwierzchlewski Ryszard, Nowaczyk Zbigniew, Adamczak Ryszard, Gauza Grzegorz, Kaźmierczak Paweł, Łukaszewicz Kazimierz, Zwierzchlewski Roman

 

 

 SKŁAD ZARZĄDU NA ROK 2011

·    PREZES: ORSZULAK ŁUKASZ

 

·    NACZELNIK: ŚWIĄTEK TOMASZ

 

·    ZA-PREZESA: ZWIERZCHLEWSKI RYSZARD

 

·    ZA-NACZELNIKA: NOWACZYK ZBIGNIEW

 

·    SKARBNIK: GAUZA GRZEGORZ

 

·    SEKRETARZ: KAŹMIERCZAK PAWEŁ

 

·    KRONIKARZ: GAUZA EWA

 

·    GOSPODARZ: ZWIERZCHLEWSKI ROMAN

·    CZŁONEK: OLENDEREK MARCIN

 

KOMISJA REWIZYJNA

·       PRZEWODNICZĄCY: ZWIERZCHLEWSKI BOGUMIŁ

 

·       W-CE PRZEWOD.: DERWICH RYSZARD

 

·       SEKRETARZ: MARCINIAK BARTOSZ

 

·       CZŁONEK: ADAMCZAK RYSZARD

·       CZŁONEK: ŁUKASIEWICZ KAZIMIERZ

AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU NA ROK 2016

  • PREZES: ŁUKASZ ORSZULAK
  • NACZELNIK: TOMASZ ŚWIĄTEK
  • ZA-PREZESA: RYSZARD ZWIERZCHLEWSKI
  • ZA-NACZELNIKA: ZBIGNIEW NOWACZYK
  • SKARBNIK: EWA GAUZA
  • SEKRETARZ: PAWEŁ KAŹMIERCZAK
  • GOSPODARZ: MARCIN OLENDEREK
KOMISJA REWIZYJNA NA ROK 2016
  • PRZEWODNICZĄCY: BARTOSZ MARCINIAK
  • ZA-PRZEWODNICZĄCEGO: ROMAN ZWIERZCHLEWSKI
  • SEKRETARZ: GRZEGORZ BISKUPSKI
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (3 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=